OCP przewoźnika – najważniejsze informacje: jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wynikające z zarobkowego przewozu drogowego towarów. Jest ono zawierane na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń, najczęściej na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie OCP jest dobrowolne, jednak warto je posiadać, gdyż często jest wymogiem stawianym przez klientów firm przewozowych.

Jakie korzyści daje OCP?

Polisa gwarantuje ubezpieczenie OCP przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie towaru, opóźnienie dostawy). Jednocześnie daje osobom korzystającym z usług danej firmy transportowej pewność i bezpieczeństwo oraz gwarantuje szanse uzyskania odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Klienci patrzą na to, czy przewoźnicy są ubezpieczeni. Daje im to poczucie komfortu i jakości wykonywanych usług. Poszczególne firmy ubezpieczeniowe mają różny zakres odpowiedzialności, choć w rzeczywistości ich oferta niewiele się między sobą różni. Większość firm ubezpieczeniowych chroni ubezpieczonych przed skutkami zniszczenia, lub uszkodzenia towaru w np. wyniku wypadku, awarii, pożaru albo kradzieży z parkingu strzeżonego. Oczywiście na przewoźniku oraz kierowcy pojazdu ciąży szereg obowiązków, których niespełnienie powoduje niewypłaceni odszkodowania. Jest to forma odpowiedzialności. Są jednak i takie agencje ubezpieczeniowe, które gwarantują ochronę nawet, gdy szkoda powstała w wyniku czynu umyślnego lub w rażący sposób zawinionego, czyli niedbalstwa kierowcy.

Zobacz także:

Koszty

OCP przewoźnika - najważniejsze informacje
OCP przewoźnika – najważniejsze informacje

Firmy ubezpieczeniowe często stosują odmienne zasady wyliczania składki za ubezpieczenie. Składka zazwyczaj jest obliczana na podstawie rocznych obrotów netto z usług przewozowych. Chodzi tutaj o zasadę – im wyższa stawka, tym wyższe ubezpieczenie. Chodzi o wysokości sumy gwarancyjnej i rodzaju przewożonych towarów. Suma gwarancyjna ubezpieczenia powinna pokrywać pełną wartość towaru przewożonego w jednym transporcie, lub wartość zadeklarowaną w liście przewozowym. Cenę polisy OCP przewoźnika https://www.wycena-oc.pl/kredyty-hipoteczne-szczecin/ zawsze można negocjować, stawiając na korzystniejsze warunki. Towarzystwa ubezpieczeniowe często określają także udziały własne OCP przewoźnika https://www.enklawa-natury.pl/dlaczego-warto-posiadac-ocp-przewoznika/ w szkodzie (franszyza redukcyjna). Ubezpieczenia z udziałem własnym mogą być często tańsze, ale w przypadku szkody, przedsiębiorca pokrywa część strat. Bywa, że zakłady ubezpieczeń nie podejmują odpowiedzialności za przewóz towarów niebezpiecznych ADR i podwyższonego ryzyka np. leków, pieniędzy, dokumentów, dzieł sztuki, żywych zwierząt, elektroniki, alkoholu, tytoniu itp. Zazwyczaj za szczególne przypadki ubezpieczenia, czyli dodatkową ochronę ubezpieczeniową, wymagane są wyższe składki.

Nie wszyscy wykupują takie dodatkowe ubezpieczenie. Przed zawarciem ubezpieczenia zawsze należy sprawdzić listę wyłącznie z zakresu podstawowego ubezpieczenia, czyli przypadki, w których zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania. Najczęściej dotyczy to użycia niesprawnego pojazdu, przekazania towaru nieuprawnionej osobie, niewłaściwego załadowania lub rozmieszczenia towaru, prowadzenia pojazdu przez osobę nietrzeźwą lub bez uprawnień, wady ukrytej towaru lub jego właściwości naturalnych, wjazdu do określonych państw, konfiskaty lub przepadku towaru, postoju pojazdu poza parkingami strzeżonymi. Takich informacji warto szukać na forach internetowych.

Rodzaje OCP

Wyróżniamy OCP krajowe oraz międzynarodowe (dwa zakresy terytorialne obowiązywania ubezpieczenia). Ich różnica podyktowana jest różnymi aktami prawnymi zawartymi w polskim prawie przewozowym i Konwencji CMR w przewozach międzynarodowych. Obie regulacje określają odmienny zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy świadczącego usługi przewozowe i zakłady ubezpieczeń dostosowują do nich swoją ofertę polis OCP. W skrócie – OCP przewoźnika http://www.wycena-oc.pl/ubezpieczenie-oc-firmy-budowlanej/ jest to umowa, której przedmiotem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Polisa OCP pozwala przenieść odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody. Ubezpieczenie OC przewoźnika zapewnia ochronę ubezpieczeniową przedsiębiorcy wykonującemu usługi transportowe w ruchu krajowym lub międzynarodowym

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/

czeski duński holenderski angielski niemiecki